Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý (từ ngày 30/7/2020 đến 14/8/2020)

Nguồn tin: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm