Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý (từ ngày 28/11/2019 đến 05/12/2019)

Nguồn tin: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm