TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN

TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN
Thực hiện kế hoạch hoạt động phối hợp truyền thông Dân số và phát triển năm 2021, trong hai ngày 06 và 08/10, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 hội nghị truyền thông cung cấp thông tin về công tác Dân số và phát triển cho hơn 120 cán bộ, hội viên Hội Nông dân tại huyện Yên Thế và huyện Tân Yên.
Tại hội nghị truyền thông, hội viên nông dân đã được nghe báo cáo viên của Chi cục Dân số -KHHGĐ cung cấp các thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ; tinh thần Nghị quyết số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; nội dung bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; những thành tựu đạt được sau 60 năm thực hiện chương trình dân số Việt nam (26/12/1961 -26/12/2021).
Qua đó cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ; các nội dung công tác dân số trong tình hình mới và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong các cấp hội. Từng hội viên nông dân sẽ là những tuyên truyên truyền viên tích cực, sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động người dân, nhất là hội viên hội nông dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật về dân số trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu dân số năm 2021 và những năm tiếp theo tại các địa phương trong tỉnh./.

Tác giả bài viết: Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Bắc Giang

Nguồn tin: Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Bắc Giang